Detta tror vi

Detta tror vi

Varje människa upprättad

Vi önskar se varje människa upprättad genom att hon får möta Jesus Kristus (Kol 1:27-29). Vi tror att mötet med Jesus Kristus förvandlar liv. Vi tror att Bibeln mer än något annat handlar om JESUS. Vi vill därför göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd.

Vi tror att en gemenskap byggd på följande fem grundläggande värderingar skapar en sund miljö där detta kan ske.

 • Bön och tillbedjan hjälper oss leva ett liv i Guds kraft (1). 
 • En varm och öppen gemenskap, där vi är snarare att välkomna än att stöta bort (2). 
 • Att vi lever ut vårt kristna liv genom att aktivt betjäna varandra, och att alla har en uppgift (3). 
 • Att vi tror på och får kraft att leva efter Guds Ord och på det sättet följa Jesus (4). 
 • Sprida de goda nyheterna om Jesus Kristus till nya människor genom mission och evangelisation (5).

Vi vill ständigt vara med och bygga morgondagens församling, med tydligt mål att nå kommande generationer och nya människor med de goda nyheterna om Jesus (6).

Vår teologi

Vi tror:

– att hela Bibeln är Guds Ord och tillräcklig som vägledning för varje människas tro och liv (7)
– på en enda, treenig Gud, himmelens och jordens skapare; Fader, Son och helig Ande (8)
– på Jesus som Guds Son (9), sann Gud (10) och sann människa (11), född av jungfru (12), hans liv i under och tecken (13), försoningsdöd (14), uppståndelse (15), himmelsfärd (16) och löftet om hans återkomst (17)
– att alla människor är syndare i avsaknad av Guds härlighet, och behöver bli födda på nytt genom den helige Ande och tro på Jesus Kristus för att bli Guds barn och få evigt liv (18)
– på dopet i vatten av troende genom nedsänkning (19)
– på den helige Ande som Hjälparen för personlig och andlig mognad (20)
– att dopet i den helige Ande är en erfarenhet utöver frälsningen tillgänglig för varje troende, för kraft till uppdraget att ge Jesus till världen (21)
– på den helige Andes nådegåvor och tjänster för församlingens uppbyggelse (22)
– att alla kristna är kallade att leva ett naturligt övernaturligt liv (23)
– på uppståndelsen för alla människor; de frälsta till evigt liv i gemenskap med Gud, andra till evig undergång (24)
– på församlingen som Kristi synliga kropp på jorden idag (25)
– att kristen tro omsätts i praktisk handling i vardagslivet (26)
– att mission är hela församlingens grundläggande uppdrag, både på hemmaplan och i utlandet (27)

Församlingens liv

 1. Värderingar
  Församlingens medlemmar förväntas vara trovärdiga genom att i sin livsstil återspegla sin kristna tro i mötet med andra människor, både i församlingen och utanför (27). Vi tror att detta kan ske genom att kärlek, omsorg och respekt får prägla alla relationer (28). I detta vill vi poängtera vikten av att leva nyktert (29), att visa ärlighet (30) och trofasthet (31) och att inte tala illa om någon (32). Bibelns ord är rättesnöret för vår moral och vårt liv (33).
  Vår församlingsgemenskap är en drogfri miljö (34).
  Äktenskapet mellan man och kvinna är den samlevnadsform som har stöd i bibelordet (35). Församlingen har en viktig uppgift att vägleda människor genom undervisning, stöd och själavård (36).
 2. Gudstjänsten
  Söndagens gudstjänst är veckans största och viktigaste samling (37). Vi kommer samman för att hylla vår Gud. Söndagens gudstjänst är en plats där varje människa kan uppleva ett personligt möte med Gud, till frälsning, helande, upprättelse, befrielse och vägledning. Vi tror att Gud på söndagens gudstjänst talar till sitt folk på ett speciellt sätt. I gemenskapen möter vi Gud (38). 
 3. Smågrupper
  Att samlas i små grupper tillfredställer ett behov av intimitet och gemenskap som vi tror att den stora gudstjänsten behöver kompletteras med (39). I de små grupperna har vi tid att se varandra, samtala och ställa frågor och be för varandra på ett annat sätt än vad den stora samlingen kan erbjuda. Därför vill vi erbjuda varje medlem gemenskap i en smågrupp.
 4. Dopet i vatten
  Den troendes dop i vatten genom nedsänkning är Nya Testamentets modell (40) och därför också vår. Dopet föregås av ett ingående dopsamtal där dopkandidaten får samtala med någon av församlingens ledare. Om inga hinder föreligger sker dopet offentligt i gudstjänst.
 5. Andedopet
  Andedopet ger en ytterligare dimension till gemenskapen, bibelläsningen, bönen och inte minst förmågan att vittna om Jesus för andra människor (41). Vi vill uppmuntra varje medlem att söka Andens uppfyllelse, tungotalets gåva (42) och att leva det övernaturliga livet. 
 6. Barnen
  Vi praktiserar inte barndop men enligt Jesu förebild välsignar vi barnen (43). Vi anser att barnens andlighet är fullvärdig och inte underordnad de vuxnas. Tvärtom visar Jesus att barnens andlighet kan vara en förebild (44). Den Ande som verkar i barnen är samme Ande som verkar hos de vuxna (45).Bön och tillbedjan
  Det kristna uppdraget är för stort att klara i mänsklig kraft (46). Vi ser gemensam bön och tillbedjan som avgörande delar i församlingslivet(47). Guds närvaro, kraft och välsignelse kan förvandla det till synes omöjliga (48). Vi vill se det övernaturliga som en naturlig del av vår gemenskap.
 7. Nattvard
  Vi firar regelbundet nattvard för att minnas Jesu död på korset (49). Nattvarden är en förbundsmåltid (50) och därför en yttre manifestation av en inre förening, en bekräftelse på vårt nya liv genom Jesu död (51) och uppståndelse. Vi tror att nattvarden är för den som har en tro på Jesus Kristus.
 8. Tionde
  När det gäller givande tror vi att principen om tionde, att ge tio procent av sin inkomst till församlingen, är en välsignelse som hela Bibeln ger sitt stöd till (52). Alla gåvor till församlingen är frivilliga och hanteras anonymt. 
 9. Ledarskap
  Vi tror på Bibelns tanke om det allmänna prästadömet (53), och att ledarskap är en bred företeelse i församlingen där många är med och tar ansvar. Vi tror också på tanken om äldste (54), en församlingsledning som bär ett huvudansvar i församlingen. Rent organisatoriskt beskrivs detta i församlingens stadgar.

Detta är en modifierad text inspirerad av dokumentet Församlingsordning, som antogs av Pingstförsamlingen Skara 3 mars 2018. Du kan ladda ned detta dokument HÄR